Chi Nhánh Đức / Germany Branch 
Website Link : http://hdvietnam.de/web/index.php

Tổng cộng / Total Units: 2 as of 2023


(1)- Liên Đoàn Hoa Lư -Hamburg, Germany
2023-1-7-LienDoanHoaLuChiNhanhDuc

(2)- Liên Đoàn Sào Nam -Berlin, Germany