Chi Nhánh Úc / Autsralia Branch 
Tổng cộng / Total Units: 2 as of 2023

1) Liên Đoàn Văn Lang

2) Liên Đoàn Bách Việt