Chi Nhánh Úc / Autsralia Branch 
Tổng cộng / Total Units: 1

(1)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Sydney, Australia