ICCVS USA MapMiền Trung Hoa Kỳ / Central Region US 
Tổng cộng / Total Units: 9 

(1)- Liên Đoàn Đất Việt -Houston TX. United States.

(2)- Liên Đoàn Diên Hồng -Dallas TX. United States.

(3)- Liên Đoàn Lạc Việt -Houston TX. United States.

(4)- Liên Đoàn La Vang -Houston TX. United States.

(5)- Liên Đoàn Minh Đức -Fort Worth TX. United States.

(6)- Tráng Đoàn Nguyễn Trãi -Houston TX. United States.

(7)- Liên Đoàn Pháp Luân -Houston TX. United States.

(8)- Liên Đoàn Trường Sơn -Houston TX. United States.

(9)- Liên Đoàn Trường Sơn -Houston TX. United States.