ICCVS USA Map
Miền Tây Bắc Hoa Kỳ/North West Region US 
Tổng cộng / Total Units: 7 as of 2023
 

(1)- Liên Đoàn Bách Việt 

(2)- Liên Đoàn Diên Hồng 

(3)- Liên Đoàn Hòa Bình

(4)- Liên Đoàn Phù Đổng

(5)- Liên Đoàn Ra Khơi

(6)- Liên Đoàn Trường Giang

(7)- Liên Đoàn Việt Hùng