ICCVS USA Map
Miền Tây Bắc Hoa Kỳ/North West Region US 
Tổng cộng / Total Units: 14
 

(1)- Liên Đoàn Bách Việt -San Jose CA. United States.

(2)- Liên Đoàn Diên Hồng -San Jose CA. United States.

(3)- Liên Đoàn Hoa Lư -Milpitas CA. United States.

(4)- Liên Đoàn Lạc Hồng -Milpitas CA. United States.

(5)- Liên Đoàn Lạc Việt -San Jose CA. United States.

(6)- Liên Đoàn Lạc Việt -Sacramento CA. United States.

(7)- Liên Đoàn Phù Đổng -San Jose CA. United States.

(8)- Liên Đoàn Rạng Đông -San Jose CA. United States.

(9)- Liên Đoàn Ra Khơi -San Jose CA. United States.

(10)- Liên Đoàn Trường Giang -San Jose CA. United States.

(11)- Liên Đoàn Trùng Dương -San Jose CA. United States.

(12)- Liên Đoàn Tây Sơn -Portland OR. United States.

(13)- Liên Đoàn Việt Hùng -Seattle WA. United States.

(14)- Liên Đoàn Âu Lạc -San Jose CA. United States.