Nhiệm Vụ - Mission

Duy trì, bảo tồn và phát huy tinh thần truyền thống, văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc Việt.


To preserve and promote the Vietnamese tradition, kinship and cultural heritage.