VISION

Liên lạc tiếng nói chung của các Liên Đoàn/Đơn vị trực thuộc Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo Việt Nam để nối kết và thắt chặt tình anh chị em giữa các Hướng Đạo Sinh Việt Nam tại Hải Ngoại. 
Trong tinh thần tôn trọng và hợp tác hỗ tương
với các Hướng Đạo bản địa để giúp phát triển Phong Trào Hướng Đạo trên khắp thế giới, HDTU-HDVN chỉ hỗ trợ tinh thần, bảo trợ các dự án, sinh hoạt và Trại Họp Bạn để các Hướng Đạo Sinh Việt Nam tại Hải Ngoại khắp nơi tham dự.