Lời Hứa Hướng Đạo Việt Nam:


Tôi, xin lấy Danh Dự hứa cố gắng hết sức:

  • Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, Tổ Quốc, và Quốc Gia tôi,
  • Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào,
  • và tuân theo Luật Hướng Đạo.


10 Điều Luật Hướng Đạo Việt Nam

1.    Hướng Đạo Sinh trọng danh dự
2.    Hướng Đạo Sinh trung tín
3.    Hướng Đạo Sinh giúp ích
4.    Hướng Đạo Sinh là bạn của mọi người
5.    Hướng Đạo Sinh lễ độ và hào hiệp
6.    Hướng Đạo Sinh tôn trọng thiên nhiên
7.    Hướng Đạo Sinh trọng kỷ luật
8.    Hướng Đạo Sinh vui tươi
9.    Hướng Đạo Sinh cần kiệm và liêm khiết
10. Hướng Đạo Sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói và việc làm.

 

 Thay đổi do Quyết Định Đại Hội Đồng tại Trại Thẳng Tiến III, San Jose, 1990


Châm Ngôn:
 

Sắp Sẵn


 

10 Điều Luật Hướng Đạo Việt Nam (trước 1975)

1.    Hướng Đạo Sinh trọng danh dự, ai ai cũng có thể tin lời nói và việc làm của Hướng Đạo Sinh
2.    Hướng Đạo Sinh trung thành với Tổ Quốc, Cha Mẹ và người cộng sự
3.    Hướng Đạo Sinh giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
4.    Hướng Đạo Sinh là bạn tốt của mọi người và coi các Hướng Đạo Sinh khác như anh em ruột thịt
5.    Hướng Đạo Sinh lễ độ và liêm khiết
6.    Hướng Đạo Sinh thương yêu các sinh vật
7.    Hướng Đạo Sinh vâng lời Huynh Trưởng, Cha Mẹ mà không biện bác
8.    Hướng Đạo Sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi
9.    Hướng Đạo Sinh cần kiệm của mình và của mọi người
10. Hướng Đạo Sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói và việc làm.