HISTORY

1930 Trưởng Trần Văn Khắc thành lập đoàn Lê Lợi, đơn vị Hướng Đạo đầu tiên, tại Hà Nội
6-1932 Đoàn Lê Văn Duyệt được thành lập tại Saigon
1933 Tổng Cục Hướng Đạo Nam Kỳ thành hình và xuất bản tập chí Hướng Đạo
1935 Thành lập hội Hướng Đạo Trung Kỳ. 
Trước đó nhiều đơn vị được thành lập tại Vinh và Huế
1935 Trại họp bạn toàn quốc đầu tiên 'Huynh Đệ' tại Saigon với 500 trại sinh
1936 Trại huấn luyện trưởng đầu tiên tại Đà Lạt
1937 Thành lập Liên Hội HĐ Đông Dương
1938 Trại trường Bạch Mã khai giảng khóa Thiếu và khóa Tráng
1940 Trại họp bạn Rừng Sát tại Bắc Ninh (Bắc Việt)
1941 Họp bạn Đông Dương (Bắc, Trung, Nam, Ai Lao va Cao Miên) tại Huế
1942 Trại họp bạn Quảng Tế tại Bắc Việt
8-1944 Trại họp bạn Tráng sinh tại Qua Châu & Bảy Miếu
1945 Vì tình trạng chiến tranh và phân hóa, nhiều đơn vị tan rã, sinh hoạt của hội HĐVN bị ngưng trệ
1947 HĐVN tham dự Họp Bạn Thế Giới lần thứ 6 tại Moisson (Pháp)
1950 Nỗ lực hồi sinh Hội HĐVN tại Hà Nội
1954 Trụ sở của Hội HDVN được đổi vào Saigon sau hiệp định Genève
1955 Trại Dự Bị Tráng tại Tùng Nguyên (Dalat)
8-1956 Trại trường Hồi Nguyên (Bảo Lộc) khai giảng các khóa Dự Bị Ấu, Thiếu và Tráng
4-1957 Hội Nữ HĐVN được thành lập
1957 Hội HĐVN đư(r)c nhận làm hội viên chính thức của Tổ chức HĐTG
1958 Trại trường Tùng Nguyên (Đà Lạt) khai giảng khóa BR Tráng đầu tiên
1959 : HĐVN tham dự Họp Bạn Thế Giới lần thứ 10 tại Makiling (Philippines)
12-.1959 Trại họp bạn quốc gia 'Phục Hưng' tại Trảng Bom với 2500 trại sinh
1966 Hội Nữ HĐVN được nhận làm hội viên chính thức của Tổ chức Nữ HĐTG
1969 Họp bạn Tráng sinh tại (Đà Lạt)
1970 Trại họp bạn quốc gia tại Suối Tiên (Thủ Đức) kỷ niệm 40 năm HĐVN
1971 HĐVN tham dự Họp Ban Thế Giới lần thứ 13 tại Nhật bản
1974 Trại họp bạn quốc gia 'Tự Lực' tại Tam Bình Gia Định
5-1975 Do sự thay đổi chế độ chính trị, HĐVN bị ngưng hoạt động
7-1983 Hội Nghị Trưởng tại Costa Mesa (Hoa Kỳ) thành lập HĐTU/HĐVN
8-1985 Trại họp bạn 'Thẳng Tiến' tại Jambville (Pháp)
8-1988 Trại họp bạn 'Thẳng Tiến II' tại Everton (Canada)
7-1990 Trại họp bạn 'Thẳng Tiến III3' tại Santa Cruz (Hoa Kỳ)
8-1993 Trại họp bạn 'Thẳng Tiến IV' tại Le Breuil (Pháp)
1994 Trại huấn luyện Tùng Nguyên 2 tại California
12-1995 Trại họp bạn 'Thẳng Tiến V' tại Gleenfield, Sydney (Úc) với sự hiện diện của 
Tr. Chủ Tịch HĐTG và Tr. Giám Đốc Vùng Á châu & Thái Bình Dương của HĐTG
8-1996 Trại huấn luyện Tùng Nguyên 3 tại Gilwell Park (Anh quốc) với 139 trại sinh
6-1998 Trại họp bạn 'Thẳng Tiến VI tại Lake Fairfax Park, Virginia (Hoa Kỳ)
7-2000 Trại Họp Bạn Kỷ Niệm 70 năm HDVN tại San Jose, California, Hoa Kỳ
6-2001 Trại huấn luyện Bằng Rừng Tùng Nguyên IV (BSA) tại Camp Tanah-Keeta, West Palm Beach, Florida
6-2002 Trại họp bạn 'Thẳng Tiến VII. Houston, Texas, Hoa Kỳ
11-2002 Khóa huấn luyện truyền thống I tại Pháp
04/2003 Khóa huấn luyện Truyền Thống II tại Úc Đại Lợi.
11/2003 Khóa huấn Luyện Truyền Thống III tại Pháp.
12/2003 Khóa huấn luyện Truyền Thống IV tại California, Hoa Kỳ
 
07/2004 Hội Nghị Quốc Tế Trưởng HĐVN tại Florida, Hoa Kỳ.