Chi Nhánh Canada / Canada Branch 
Tổng cộng / Total Units: 2 as of 2023

(1)- Liên Đoàn Hồn Việt -Calgary, Canada.

(2)- Liên Đoàn Lạc Việt -Montreal, Canada. 
       Facebook LĐ Lạc Việt