Thẳng Tiến 7
2002, Thẳng Tiến 7 in Houston, Texas, USA.  Camp Chief Lương Hoàng Nam
TT7 Logo