Thẳng Tiến 6
1998, Thẳng Tiến 6 in Reston, Virginia, USA.  Camp Chief Võ Thành Nhân
TT6 logo