HDTU HDVN Logo - Green 117 x 117
Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam
                             Nhiệm Kỳ 2018-2022


Ban Thường Vụ
Chủ Tịch Trưởng Trần Quang Thanh Trang 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ Trưởng Phạm Ngọc Quế Chi
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Trưởng Võ Tố Quỳnh
Tổng Thư Ký Trưởng Nguyễn Trí Tuệ 
Thủ Quỹ Trưởng Nguyễn Đức Trí


Ban Cố Vấn:
1. Khen Thưởng và đối ngoại  Trưởng Vĩnh Đào (Pháp)
2. Tu chính Hiến Chương Nội Lệ và Bầu Cử  Trưởng Tô Văn Phước (Đức)
3. Khen Thưởng  Trưởng Dương Thị Kim Sơn (Canada)
4. Đối ngoại và Trại Thẳng Tiến   Trưởng Nguyễn Văn Thuất (Úc)
5. Phát triển, kế hoạch và nội vụ  Trưởng Đỗ Phát Hai (Hoa Kỳ)
6. Đối ngoại, tu chính Hiến Chương, Nội Lệ và Bầu Cử  Trưởng Võ Thành Nhân (Hoa Kỳ)
7. Văn Hóa và truyền thống Hướng Đạo Việt Nam  Trưởng Lê Đức Phẩm (Hoa Kỳ)


Phó Chủ Tịch Nội Vụ đặc trách Ban Thường Vụ TBD
Cố Vấn TBD
Tiểu Ban Tu Thư Trưởng Nguyễn Tiến Minh
Tiểu Ban Thông Tin Liên Lạc/Báo Chí TBD
                   Thành Viên Ban Thông Tin Liên Lạc TBD
Tiểu Ban Phát Triển Trưởng Trần Chí Hồng Tiên
Ủy Viên Truyền Thống Văn Hóa TBD
Ủy Viên Trang Web Trưởng Tô Vận Lân
Ủy Viên Media Trưởng Võ Thiện Toàn
Ủy Viên Liên Lạc và Phát Triển Hướng Đạo Trưởng Niên  Trưởng Hồ Đăng


Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ đặc trách Ban Đại Diện Trưởng Võ Tố Quỳnh
Cố Vấn Trưởng Trần Anh Kiệt
Tiểu Ban Vận Động Tài Chánh Trưởng Trần Công Thúy Định
                                 Thành Viên Ban Vận Động Tài Chánh Trưởng Nguyễn Hellen, Trưởng Cao Pauline
Tiểu Ban Thẳng Tiến Trưởng Trần Anh Kiệt
Tiểu Ban Huân Chương & Khen Thưởng TBD
      1. Chi Nhánh Canada Trưởng Nguyễn Hữu Côn
     2.  Chi Nhánh Pháp Trưởng Lý Trí Thanh Lương
     3. Chi Nhánh Đức Trưởng Nguyễn Ngọc Anh
     4. Chi Nhánh Úc Trưởng Trần Công Thúy Định
     5. Miền Tây Nam Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Đoàn
     6. Miền Tây Bắc Hoa Kỳ Trưởng Phương Pauline
     7. Miền Trung Hoa Kỳ TBD
     8. Miền Đông Hoa Kỳ TBD
     9. Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên Trưởng Nguyễn Mạnh Kym
    10.  Ban Cố Vấn Trưởng Vĩnh Đào
    11.  Ban Cố Vấn Trưởng Dương Thị Kim Sơn
    12. Chủ tịch bổ nhiệm Trưởng Võ Thành Nhân
    13. Chủ tịch  Trưởng Trần Quang Thanh Trang

Tiểu Ban Tu Chính Hiến Chương và Tổ chức Bầu Cử Trưởng Nguyễn Tư Nhân
  1. Chi Nhánh Canada Trưởng Võ Tố Quỳnh
  2. Chi Nhánh Pháp TBD
  3. Chi Nhánh Đức Trưởng Tô Văn Phước
  4. Chi Nhánh Úc TBD
  5. Miền Tây Nam Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Tư Nhân
  6. Miền Tây Bắc Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Dũng
  7. Miền Trung Hoa Kỳ Trưởng Nguyễn Cao Bình
  8. Miền Đông Hoa Kỳ TBD
  9. Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên Trưởng Nguyễn Đình Tuấn

Tiểu Ban Pháp Lý  
Trưởng Ban                                                Trưởng Trần Công Thúy Định
Thành viên Trưởng Phạm Ngọc Quế Chi