ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH / MIỀN
1.    Chi Nhánh Canada:  Trưởng Võ Minh Thi
2.    Chi Nhánh Pháp:  Trưởng Ngô Đình Trí
3.    Chi Nhánh Đức:  Trưởng Nguyễn Ngọc Anh
4.    Chi Nhánh Úc:  Trưởng Trần Công Thúy Định
5.    Miền Tây Nam Hoa Kỳ: Trưởng  Nguyễn Tammy
6.    Miền Tây Bắc Hoa Kỳ:  Trưởng Lưu Vĩnh Thái
7.    Miền Trung Hoa Kỳ:  TBD
8.    Miền Đông Hoa Kỳ:  Trưởng Phạm Vương Hoài
9.    Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên:  Trưởng Trần Xuân Đức
10.  Kiểm Soát Viên Tài Chánh:  Trưởng Bùi Vân Khanh
11. Chủ tịch:  Trưởng Trần Quang Thanh Trang