Thẳng Tiến 1
8/1985 Thẳng Tiến 1 in Jamesville, France.  Camp Chief  Nghiêm Văn Thạch
TT1 logo